• 21 september 2018
  • Vacaturennummer lv-66089
De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek die professionals, amateurs, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. Zij produceert en programmeert tal van culturele activiteiten voor iedereen in de regio. Samen met alle betrokken partijen wil De Domijnen kunst en cultuur stimuleren en nog aantrekkelijker maken voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek.

De Domijnen kent de volgende afdelingen: Podium (poppodium Volt, Schouwburg, Filmhuis), Collecties & Informatie (bibliotheekwerk en archief), Exposities (Erfgoedcentrum en Museum Hedendaagse Kunst), Educatie (cultuureducatie en kunsteducatie), Bedrijfsvoering en Communicatie & Marketing. Bij de Domijnen werken ruim 120 medewerkers verdeeld over ruim 65 fte en ruim 250 vrijwilligers. De jaarlijkse omzet bedraagt circa 13 miljoen euro.


Lid Raad van Toezicht De Domijnen

De Raad van Toezicht bestaat uit een zestal leden (inclusief de voorzitter). Samen hebben zij de kennis, kunde en ervaring in huis die hen in staat stelt toezicht te houden en het bestuur/ directie adviezen te geven op het terrein van financiële en personele bedrijfsvoering, politieke en bestuurlijke verhoudingen, artistiek inhoudelijke beleid en marketing en communicatie. De Raad van Toezicht is werkgever van het eenhoofdige bestuur.
De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag en de jaarrekening.
De Raad van Toezicht en Bestuur van De Domijnen onderschrijven de Code Cultural Governance (www.governancecodecultuur.nl/) en handelen daarnaar. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. Het nieuwe lid heeft vanzelfsprekend belangstelling voor en betrokkenheid bij kunst en cultuur en in het bijzonder in jeugdcultuur/popmuziek en educatie. Hij/zij heeft het vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit de toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad, waarbij de Code Culturele Diversiteit (codeculturelediversiteit.com/) leidend is.

Ons nieuwe lid
  • Heeft bestuurlijke ervaring
  • Heeft een relevant (strategisch) netwerk zowel in de Westelijke Mijnstreek, als in de provincie Limburg en nationaal
  • Heeft een relevant netwerk binnen de jeugd- en popcultuur en kunst- en cultuureducatie
  • De volledige profielschets kun je vinden op www.dedomijnen.nl/over-de-domijnen/vacatures
Wij bieden
  • Betrokkenheid bij een jonge, dynamische culturele organisatie
  • De functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed
  • Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten
Procedure
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder. Zij zullen een voordracht doen aan de voltallige Raad van Toezicht en het Bestuur. Het streven is de procedure eind november 2018 af te ronden.

Reactie
Je kunt je belangstelling en motivatie kenbaar maken middels een brief met cv en die uiterlijk 24 oktober 2018 zenden aan Michaela van Ham (directiesecretaresse): michaela.vanham@dedomijnen.nl, telefoon 088-5995678.