Tarieven en voorwaarden

tel 043-3672167

 Werkgever

 • Contact
 • Vacature plaatsen
 • Wijzigen vacature
 • Tarieven en
voorwaarden
 • Garanties en
zekerheden
 • Lijst opdrachtgevers
 • Bezoekers
statistieken
 • Nieuwsbrief

Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Alle genoemde tarieven zijn exclusief Omzetbelasting.

Advertentietarieven

CONTRACTVORM (Betalingstermijn 15 dagen) TARIEF (Excl. OB) PLAATSINGSDUUR
Losse vacatureplaatsing  € 300 2 maanden
Losse vacatureplaatsing Limburgvac en tevens op Brabantvac  € 450 2 maanden
Jaarcontract: één jaar lang één wisselende vacature € 1.400 12 maanden
Plaatsingstegoed voor 10 vacatures € 2.000 1 maand
Plaatsingstegoed voor 20 vacatures € 3.800 1 maand
Plaatsingstegoed voor 30 vacatures € 5.400 1 maand
Plaatsingstegoed voor 60 vacatures € 10.200 1 maand
Plaatsingstegoed voor 100 vacatures € 16.000 1 maand

Toelichting:
Losse vacatureplaatsing: voor € 300 wordt uw vacature vermeld voor twee maanden.
Jaarcontract: voor € 1.400 kunt u één jaar lang één advertentie vermelden waarbij u de vacature (maximaal twaalf keer per jaar) kunt wisselen.
Plaatsingstegoed: u koopt voor de genoemde bedragen een tegoed voor een aantal vacatures die één maand worden vermeld. Uw plaatsingstegoed blijft minimaal drie jaar geldig. Het tegoed is zowel bruikbaar voor Limburgvac als voor Brabantvac.

N.B. ALLE vacatures worden in ALLE relevante rubrieken vermeld zonder extra kosten.

Naamsvermelding

Alle adverteerders krijgen een GRATIS naamsvermelding met Internet-link op de pagina met adverteerders.

Bedrijfslogo

U kunt in uw advertenties op Limburgvac ook uw bedrijfslogo laten opnemen. De kosten hiervoor bedragen éénmalig € 100. Uw bedrijfslogo wordt dan automatisch in uw huidige advertentie(s) en in al uw toekomstige advertenties opgenomen. U kunt uw bedrijfslogo in .GIF- of .JPG-formaat mailen naar vacature@limburgvac.nl

Banner

Een banner op de homepage kost € 200 per maand (€ 1.100 per half-jaar of € 2.000 per jaar). Een banner op een rubriekspagina (bij voorbeeld de rubriek Automatisering) kost € 100 per maand (€ 550 per half-jaar of € 1.000 per jaar). Banners zijn 150 pixels breed en maximaal 75 pixels hoog; .GIF- of .JPG-formaat; bestandsgrootte maximaal 30 KB.

Videopresentatie

Een videopresentatie is mogelijk vanaf € 1.500 per jaar en bestaat uit een tekst over het bedrijf van de opdrachtgever en eventueel een bedrijfsfilm.

Basis voor de tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op minimaal 100.000 bezoekers op de site van Limburgvac per maand.

Voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties en banners op de site van Limburgvac. Deze voorwaarden worden tevens op de factuur vermeld.

  • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
  • De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan Limburgvac.
  • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van Limburgvac, indien de vacature waarvoor geadverteerd wordt is vervallen.
  • Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 15 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt dan is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een vertragingsrente van één procent per maand of gedeelte daarvan, verschuldigd. Daarnaast zal de opdrachtgever aan Limburgvac incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Limburgvac om de advertentie of banner onmiddellijk van haar site te verwijderen.
  • Limburgvac verbindt zich de overeengekomen dienst naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten.
  • De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Limburgvac is beperkt tot  maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.
  • Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie of banner. Limburgvac zal vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Limburgvac is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties of banners.
  • Limburgvac behoudt zich het recht voor om advertenties of banners te weigeren.
  • Limburgvac garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
  • Op de rechtsverhouding tussen Limburgvac en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Voor aanvullende informatie E-mail: info@limburgvac.nl
of neem telefonisch contact op met Johan Westerink Tel: 043 - 3672167