• 15 May 2023
 • Vacaturenummer lv-91766

Stichting Kwecoo biedt kleinschalige wonen voor mensen met een meervoudig bepaalde communicatieve beperking (in combinatie met een zintuiglijke en/of lichamelijke beperking). Kwecoo ziet het als haar opdracht de communicatiemogelijkheden van haar cliënten te vergroten. E.e.a. met het doel om de client zo onafhankelijk mogelijk in het leven te laten staan en waar mogelijk de regie te nemen over zijn/haar leven. Daartoe ziet Kwecoo het als een opgave om tevens de kennis en kunde op dit gebied te onderhouden en te ontwikkelen.
Bij Stichting Kwecoo zijn een 20-tal zorgprofessionals betrokken die ervan overtuigd zijn dat het faciliteren van een 20-tal mensen met een communicatieve beperkingen is gediend door hen te laten wonen in een omgeving die aansluit bij hun individuele wensen en behoefte aan passende ondersteuning. Die zelfde overtuiging is ook de basis voor zorg aan cliënten die deelnemen aan de ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten binnen Kwecoo. De medewerkers laten en plaatsen de cliënten in hun waarde en hun kracht. Het uitgangspunt van onze visie: De mens als ondeelbare lichamelijke, geestelijke en sociale eenheid die in vrijheid gelijkwaardige en wederkerige relaties aangaat met anderen. Bij Stichting Kwecoo hecht men aan de waardigheid van de mens in zijn/haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De ondersteuning die geboden wordt stoelt dan ook op een maximaal positieve benadering van mensen met een communicatieve ondersteunings-vraag
De ondersteuning wordt vooral geboden door zelfstandig ondernemende dienstverleners die vanuit wederkerigheid ondersteuningsrelaties met de cliënten willen aangaan.

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verstevigen is Stichting Kwecoo op zoek naar een zelfstandig zorgprofessional (ZZP-er) in de rol van

ZORGCOACH

(omvang van de opdracht op jaarbasis: ca. € 40.000,--)

Kern van de werkzaamheden
Richting geven aan gecontracteerde zorgprofessionals bij de realisatie van visie, missie en methodiek van Stichting Kwecoo. Hierbij deel uitmakend van het team van uitvoerend zorgprofessionals in de rol van primus inter pares: zorgverlener, aansturen en coachen. Dit alles op basis van passie, vakinhoudelijke kennis, bekwaamheid en deskundigheid.
Plaats in de organisatie
De manager zorg is operationeel richtinggevend. Hij/zij geeft sturing en inhoud van het primair proces/zorgproces. Hij/zij ontvangt leiding en legt verantwoording af aan het bestuur van Kwecoo.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
Het zorgdragen voor adequaat ten uitvoer brengen van de visie, missie en methodiek van Kwecoo. In algemene zin zijn de volgende taakgebieden omschreven:
 • Het sturen op de realisatie van de in het kernteam afgesproken zorgplannen, de kwaliteit van zorg en de continuïteit van Kwecoo als organisatie. Het situationeel aansturen van een groep zorgprofessionals (zzp-ers).
 • Het uitoefenen van de functie van technisch voorzitter van het kernteam. In goede samenwerking met de zorginhoudelijk (regulier) voorzitter zorgdragen voor een goed verloop en outcome ten dienste van cliënten.
 • Het leveren van een bijdrage binnen de setting van het kernteam aan het opstellen van zorgplannen en aan de ontwikkeling van zorgprogramma´s en zorgthema´s t.b.v. alle cliënten.
 • Het leveren van een bijdrage binnen de setting van het kernteam m.b.t. alle voorkomende hulpmaterialen, software en hardware ten dienste van de zorgverlening.
 • Het zorgdragen voor het intake-proces van een beoogde cliënt met inbegrip van het assessment. Realiseren van de definitieve plaatsing van de beoogde client en voorzien in de benodigde indicatie ter financiering van de zorg. Het faciliteren van de noodzakelijke contracten.
 • In gezamenlijkheid met de facilitair manager zorgdragen voor het contracteren van en kennismaking met nieuwe zorgprofessionals. Aansluitend het faciliteren van de noodzakelijke contracten.
 • Uitvoeren en/of ontwikkelen van operationeel zorgbeleid conform de missie en visie van Kwecoo om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen.
 • Signaleren van knelpunten en interne en externe ontwikkelingen in de zorgverlening en het doen van voorstellen indeze aan het bestuur.
 • Initiatief nemen ten behoeve van ontwikkeling, innovatie en kwaliteitsbeheer van zorg/begeleiding, evenals het faciliteren van gewenste bijscholing voor zorgprofessionals.
 • Eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke dossieropbouw van cliënten en zorgprofessionals.
 • In gezamenlijkheid met de facilitair manager opbouwen en onderhouden van adequate communicatie met ouders en andere belanghebbenden.
 • Participatie aan projecten en werkgroepen, gericht op de uitvoering van visie en missie van Kwecoo.

Competenties
De zorgprofessional dient minimaal over de volgende kerncompetenties dienen te beschikken.
Communicatie
Beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en vaardigheden in de omgang met cliënten en hun beperkingen indeze. Heeft voldoende kennis, kunde en ervaring inzake ondersteunende communicatie en zet deze adequaat in t.b.v. communicatie met cliënten.
Beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en vaardigheden jegens ouders/verzorgers, collegae en andere (keten)partners. Deze komen concreet tot uiting in o.a. mondelinge communicatie, interactie binnen de relationele sfeer en middels schriftelijke communicatie. Dit alles i.r.t. het leven en de zorgverlening aan cliënten.
Ontwikkelen
Maakt zich continu nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag eigen en past deze toe. Kernbegrippen zijn: creativiteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid.
Samenwerken
Streeft samen met alle zorgprofessionals het gezamenlijke doel na, waarbij het groepsbelang prevaleer boven het eigen belang van de individuele zorgprofessional en waarbij besluiten worden genomen op basis van consensus ten bate van de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit van leven van de cliënten.
Adequate en professionele samenwerking met ketenparters (o.a. 1ste en 2de lijns gezondheids-zorg, gemeenten, zorgkantoor etc.)
Plannen/organiseren
Is sturend inzake de wijze waarop gestelde doelen voor de individuele cliënten alsook de groep als geheel op efficiënte en effectieve manier gerealiseerd kunnen worden. Stuurt op situationele wijze acties en werkzaamheden en bewaakt de voortgang. Faciliteert zorgprofessionals, samen met de collega facilitair manager, bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten.
Cliënten-centraal/klantgericht
Werkt doelgericht en ontwikkelingsgericht in het belang van cliënten, leeft zich in in het leven van cliënten, speelt in op hun wensen en problemen, denkt in oplossingen en zet deze om in activiteiten.
Kernwaarden m.b.t. de relatie met cliënten: interactief, empathie, inlevingsvermogen, holistische mensvisie, ontwikkelingsgericht, voorwaardelijkheid, out-of-the-box, kwetsbare opstelling, stimuleren, empowerment, betrouwbaar.
Leiderschap
Coacht, geeft richting en motiveert de individuele zorgprofessional en het team als zodanig om te komen tot gewenste resultaten op basis van visie, missie en methodiek. Creëert randvoorwaarden om zorgprofessionals goed te kunnen laten functioneren conform de plannen van het kernteam. Zorgprofessionals worden door de zorgcoach gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen en worden aan hen trainingen en scholing aangeboden ten dienste van het leven van cliënten. Is besluitvaardig bij het bereiken van gestelde doelen en durft hierbij gecalculeerd risico´s te nemen. Vertoont voorbeeldgedrag en draagt het voortdurende werken aan openheid en nieuwsgierigheid jegens cliënten uit naar alle zorgprofessionals.
Initieert intervisie en voert deze uit op een wijze die recht doet aan zorginhoud en interactie t.b.v. de cliënten.
Herkent en duidt de potenties van zorgprofessionals in hun werk en hun relatie tot de cliënten. Rapporteert en adviseert hierover aan het bestuur.
Vakkundigheid
Beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om de methodiek van Kwecoo adequaat uit te kunnen voeren op basis van de bevindingen vanuit het kernteam. Houdt deze vakbekwaamheid op peil en deelt deze met de overige zorgprofessionals.
Opleiding en ervaring
Kwecoo is op zoek naar een professional met minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante opleidingen en werkervaring op het gebied van ondersteunde communicatie en gedragskunde.

Informatie en offerte indienen
Indien u meer informatie wenst omtrent de opdracht dan kunt u contact opnemen met dhr. Jos Dirks via 045-5327 400 of via [email protected] o.v.v. “ informatieverzoek zorgcoach”.
Indien u zich herkent in bovenstaande functie dan ontvangen wij graag uw offerte, voorzien van een CV: U kunt deze tot uiterlijk 15 juni 2023 zenden aan [email protected] o.v.v. “t.a.v. de voorzitter Stichting Kwecoo, offerte Zorgcoach”. Alle aanbiedingen worden vertrouwelijk behandeld. De onderhavige selectieprocedure treft u aan op de website van Kwecoo.