• 19 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93481
Vista College Logo VISTA college
VISTA college is dé opleider van het Zuiden met verschillende locaties in Zuid-Limburg. Onze opleidingen en cursussen bieden jongeren en volwassenen toekomstperspectief. We bereiden ze voor op een wereld die voortdurend in beweging is. Dat doen we door ondernemend en innovatief te zijn en samen te werken met het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen we Limburgse krachten voor morgen.

Over de opleiding TAAL+ (voorheen: VolwassenenEducatie)
Beter lezen, schrijven, rekenen en computeren: het zijn basisvaardigheden, die iedereen nodig heeft. Om de post of een bijsluiter te lezen. Om een belastingaangifte te doen of de boodschappen. Bij TAAL+ heb je jong en oud in de schoolbanken en je verbetert hun leven. Hoe leuk is dat?! Taal is de basis van alle communicatie. Bij de bakker, op de werkvloer: zonder kennis van de Nederlandse taal is het leven lastig in dit land. ‘Dokter, ik slaap zo slecht de laatste tijd’, ‘Collega, dat kan slimmer’. ‘Uw dochter kan niet naar de volgende groep op de basisschool’. TAAL+ verzorgt (volwassenen)onderwijs op de drie hoofdlocaties van VISTA college in Maastricht, Sittard en Heerlen en daarnaast op enkele sub-locaties bij diverse gemeenten en bij verschillende bedrijven in de regio Zuid-Limburg.
TAAL+ werkt met een 10 wekencyclus, waardoor er meerdere in- en uitstroommomenten per schooljaar zijn. TAAL+ heeft een nauwe samenwerking met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg en maakt deel uit van een groot netwerk (lokaal, arbeidsmarktregio en landelijk).
Het team TAAL+ is de afgelopen 2 jaar explosief gegroeid, zowel wat deelnemers als docenten betreft. Dit komt enerzijds door de gunning van de openbare aanbestedingen nieuwe wet inburgering en anderzijds door het vertrouwen, dat samenwerkingspartners in Zuid-Limburg in de trajecten van TAAL+ hebben. Laatste factor, die hier van invloed op is, is de uitstroom van personeel vanwege (pré-)pensioen.

Binnen de opleiding TAAL+ ontstaat door pré-pensionering van de huidige opleidingsmanager in 2024 een vacature voor;
Twee Opleidingsmanagers TAAL+ voor elk 0,8 fte tot 1,0 fte.

Het betreft hier een functie met spoedige indiensttreding, uiterlijk 1 februari 2024, voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt het jaarcontract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Wat worden je taken en verantwoordelijkheden?
 • TAAL+ heeft twee opleidingsmanagers met ieder een eigen aandachtsgebied en opdracht, maar beiden zijn nauw aan elkaar verwant en sturen in gezamenlijkheid het team TAAL+ (momenteel circa 90 medewerkers) aan;
 • jullie durven vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en regelvrijheid ruimte te geven aan jullie onderwijskundig leider, LC-docenten, het team en het Coördinatiepunt TAAL+;
 • jullie geven integraal leiding aan de meerjaren ontwikkeling van de opleidingen en dragen zorg voor management, bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur;
 • voor het ontwikkelen, vormgeven en operationaliseren van onderwijskundige ambities van het team werken jullie intensief samen met de onderwijskundig leider en de LC-docenten TAAL+;
 • samen met de onderwijskundig leider en LC-docenten van TAAL+ houden jullie de regie, zetten jullie de lijnen uit en bepalen jullie de prioriteiten;
 • jullie dragen beiden zorg voor de ‘mensen en middelen’ (HR); in het kader van “Teams in the lead” stimuleren jullie alle medewerkers om hun (innovatieve) kwaliteiten maximaal in te zetten, zodat het team in beweging blijft en medewerkers zich verder blijven ontwikkelen;
 • jullie bewaken de begroting, het budget en de centrale kaders;
 • jullie zorgen samen voor continuïteit en borging van structuren en processen;
 • jullie zijn allebei gericht op het behouden en bestendigen van bestaande relaties en het aangaan van nieuwe relaties met in- en externe stakeholders;
 • jullie zijn samen verantwoordelijk voor de jaarlijkse audit Blik op Werk, de vierjaarlijkse audit Toezicht in de klas en de jaarlijkse accountantscontroles Wet Educatie en Beroepsonderwijs en inburgering.

Opleidingsmanager NT2 (0,8 fte-1,0 fte)
TAAL+ is in heel Zuid-Limburg verantwoordelijk voor het uitvoeren van inburgeringsonderwijs onder de nieuwe wet inburgering. Als opleidingsmanager NT2 ben je verantwoordelijk voor de ‘kritische prestatie indicatoren’ (KPI ’s), zoals deze zijn afgesproken in de openbare aanbestedingen inburgering.
Je onderschrijft de visie van TAAL+ op taalleren en draagt deze, zowel intern als extern, uit.
Je kent het speelveld NT2 en inburgering, de context waarbinnen gewerkt moet worden en de doelgroep van de oude en de nieuwe wet inburgering.
Je vertaalt landelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving naar de regio Zuid-Limburg en je doet dit samen met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Daarnaast vertaal je in nauw overleg met de onderwijskundig leider de gevolgen van deze ontwikkelingen in bestaande of nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma’s.
Opleidingsmanager basisvaardigheden (0,8 fte-1,0 fte)
TAAL+ streeft samen met de gemeenten in Zuid-Limburg naar een publiek-publieke samenwerking voor de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Als opleidingsmanager basisvaardigheden ben je verantwoordelijk voor de ‘kritische prestatie indicatoren’ (KPI ’s), zoals deze zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met gemeenten.
Je onderschrijft de visie van TAAL+ op taalleren en draagt deze, zowel intern als extern, uit.
Je kent het speelveld basisvaardigheden / laaggeletterdheid, de context waarbinnen gewerkt moet worden en de doelgroep.
Je bent sterk gericht op het verbeteren van de positie van laaggeletterden en korter opgeleiden in onze samenleving. Daarom creëer je in nauw overleg met de onderwijskundig leider samen met mbo-opleidingen (intern) en met bijvoorbeeld mensontwikkelbedrijven (extern) nieuwe (opleidings)kansen voor deze doelgroepen.

Wat verwachten wij van jou?
 • je bent in staat om vertrouwen te hebben, te houden en te geven aan onderwijskundig leider, LC-ers, Coördinatiepunt TAAL+, projectleiders, docenten en onderwijsassistenten;
 • je bent een authentieke leidinggevende met humor;
 • je bent toegankelijk en communicatief sterk;
 • je weet mensen aan te spreken en sturing te geven aan gedrag, kwaliteit en cultuur;
 • je faciliteert het team en ontdekt en stimuleert de kwaliteiten van medewerkers;
 • je beschikt (bij voorkeur) over kennis van volwassenenonderwijs en kennis en ervaring met bedrijfsvoering en management;
 • je handelt pro-actief, je bent vaardig in het bovenhalen van onderliggende vragen en je durft te wijzen op blinde vlekken bij gemeenten en andere samenwerkingspartners;
 • je bent politiek sensitief;
 • je toont lef en durft de grenzen op te zoeken van te maken of gemaakte afspraken;
 • je bent in staat ook intern, VISTA-breed, te kijken naar mogelijkheden voor TAAL+ en daarnaar te handelen (denk bijvoorbeeld aan: VISTA taalbeleid, samenwerking TAAL+ met mbo-niveau 1 en mbo-niveau 2).
 • je beschikt over WO werk- en denkniveau. Relevante werkervaring in een positie binnen het werkveld volwasseneneducatie strekt tot aanbeveling;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep anderstaligen en/of korter opgeleiden;
 • je onderstreept de kernwaarden van VISTA college en draagt die uit: samen, nieuwsgierig, ondernemend, respectvol.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij VISTA college zien we wat jij voor leerlingen en collega’s mogelijk maakt. Wij zorgen voor een goede werksfeer en veel vrijheid. Zo bieden wij jou bijvoorbeeld de ruimte én het vertrouwen om je functie in te vullen op jouw manier. Je salaris bedraagt max. € 6.819,- bruto per maand (t/m 31-12-2023), per 1-1-2024 max € 7.024,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de cao mbo, schaal 13. Ook bieden we ruime faciliteiten om je te ontwikkelen, een eindejaarsuitkering, 30 vakantiedagen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?
Leuk dat je ons team wilt komen versterken! Je stuurt ons je sollicitatie door vóór 2 oktober 2023 het formulier in te vullen dat je bereikt via www.werkenbijvista.nl bij de betreffende vacature.
Wil je eerst meer informatie? Bel dan gerust even met of stuur een bericht naar;
 • Menno Pistorius, lid College van Bestuur, telefoonnummer 06-83220731 of via [email protected] ;
 • Robert Doyen, huidige opleidingsmanager TAAL+, telefoonnummer 06-11374680 of via [email protected]
Je hoort snel van ons!
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 11 en 12 oktober 2023. Gelieve rekening te houden met twee gesprekken. Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure.
Wil je alvast achtergrondinformatie over TAAL+?
Het aanbod van TAAL+ dient te voldoen aan het gestelde in de Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) in artikel 7.3.1:
De volgende opleidingen VolwassenenEducatie worden onderscheiden:
 • opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs;
 • de opleidingen Nederlands als tweede taal I en II, die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;
 • de opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal;
 • de opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering;
 • digitale basisvaardigheden (als onderdeel van de verschillende curricula);
 • bij ministeriële regeling aan te wijzen andere opleidingen.
Alle opleidingen zijn afgestemd op het maatschappelijk functioneren van de deelnemers. Bij de genoemde opleidingen onderscheiden wij verschillende niveaus variërend van niveau nul t/m niveau 2F of van niveau nul t/m niveau B2. Alle opleidingen zijn gericht op volwassenen (18+), die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn of vrijstelling hebben van de inburgeringsplicht conform de Wet inburgering.
Het inburgeringsaanbod moet voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de nieuwe wet inburgering (2021) en kent de volgende leerroutes:
 • de B1 route: een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk;
 • de onderwijsroute: een route vooral voor jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding;
 • de zelfredzaamheidsroute (Z-route): een route voor inburgeringsplichtigen voor wie de andere routes te moeilijk zijn. Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau). Deze mensen worden voorbereid om (op een eenvoudige manier) mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van alle leerroutes.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om statushouders een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod bevat:
 • een persoonlijk inburgeringsplan (PiP), op te stellen door gemeenten;
 • één van de bovenstaande leerroutes, uit te voeren door TAAL+;
 • de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP), uit te voeren door gemeenten;
 • het participatieverklaringstraject (PVT), uit te voeren door gemeenten.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.