• 14 September 2023
  • Vacaturenummer lv-93433

PROGRAMMALEIDER “STRATEGISCHE DOORONTWIKKELING GOVERNANCE ZORG EN VEILIGHEID ZUID-LIMBURG”


De commissie Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg zoekt per 1 januari 2024 een programmaleider voor 20 uur per week.

Waarom is er een governance zorg en veiligheid in Zuid-Limburg?
De commissie Zorg en Veiligheid richt zich op een betere samenhang in de aanpak van maatschappelijke problemen die voortvloeien uit thema’s op het snijvlak van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Die samenhang ontbreekt in de uitvoering namelijk nog te vaak. Burgers, maar ook professionals lopen daardoor in de uitvoering tegen muren aan. In Zuid-Limburg wordt daarom gebouwd aan een robuuste samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid. De ambitie is om de huidige netwerkstructuur door te ontwikkelen zodat de Commissie een overkoepelende, coördinerende en strategische rol krijgt waar de thema’s rond het snijvlak zorg en veiligheid domein- en organisatie-overstijgend worden verbonden. De Commissie hanteert als uitgangspunt om daarbij telkens een koppeling te maken tussen de leefwereld van mensen, het operationeel-tactisch werkveld van professionals en bestuurlijk niveau.

Wie is de commissie zorg en veiligheid?
In de regio Zuid-Limburg is in 2021 de commissie zorg en veiligheid Zuid-Limburg van start gegaan. De commissie is opgericht door een aantal bevlogen bestuurders en is ontstaan vanuit een gezamenlijk ervaren urgentie en gevoeld belang om domein overstijgende samenwerking te borgen. Dit proces vraagt om lef, vertrouwen en leiderschap. De partijen die in deze commissie vertegenwoordigd zijn:
  • Een vertegenwoordiging van de Zuid-Limburgse gemeenten (sociaal domein en veiligheid)
  • Het Openbaar Ministerie
  • Politie
  • GGZ
  • GGD
De thema’s en onderwerpen die in de commissie zorg en veiligheid behandeld worden, worden voorbereid met de agendavoorbereidingsgroep met de programmaleider.

Wat doet de commissie zorg en veiligheid?
De commissie bespreekt visie, geeft richting aan thema’s en streeft naar een betere samenhang tussen de beleidsambities. De commissie neemt een centrale rol in als bestuurlijk platform voor alle samenwerkende partners. Uiteindelijk wil de commissie komen tot een inrichting waarin de regio is toegerust om te handelen bij nieuwe complexe domeinoverstijgende vraagstukken. Dat geven we handen en voeten door klassieke overlegvergaderingen en gremia te vervangen door lerende netwerken en overlegtafels die gevormd worden door professionals en ervaringsdeskundigen. De middelen hiervoor worden ter beschikking gesteld vanuit ZonMw. Gevoed vanuit de praktijk acteert de commissie en doet wat nodig is.

Dit doe jij
Het fundament van de commissie staat, maar we willen nu naar een gebouw. Hiervoor heeft de commissie de bouwstenen vastgesteld in het document Van Fundament Naar Gebouw. Voor de doorontwikkeling van de commissie zorg en veiligheid is een goede ondersteuning van een programmaleider cruciaal. Als programmaleider ben je strategisch adviseur voor de commissie en de verbinder in het netwerk van de governance zorg en veiligheid. Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle ketenpartners binnen de domeinen zorg en veiligheid. Je stuurt op continuïteit, samenhang en focus ten aanzien van de vele initiatieven en ontwikkelingen in de regio en je maakt de vertaling naar de regio bij landelijke ontwikkelingen.

Je bent de onafhankelijke verbinder tussen de besturen enerzijds, waaronder ook de veiligheidsregio en de lerende netwerken en overlegtafels anderzijds. Ook ben je een regionale schakel tussen het operationele, ambtelijke en het bestuurlijke werkveld. De agendavoorbereidingsgroep van de commissie is daarbij essentieel in het werkveld en wordt volledig door jou gecoördineerd.

Ondersteuning van de programmaleider
De functie van programmaleider is cruciaal en veelomvattend. We willen namelijk een stevige structuur neerleggen om de komende jaren de doorontwikkeling te borgen. Daarom zorgen we dat je in je functie goed wordt ondersteund door een vaste officemanager en twee ambtelijke adviseurs. Je kunt tevens gebruik maken van een vaste communicatieadviseur. Samen zorgen jullie voor het organiseren van de vergaderingen en organiseren jullie ieder jaar een themadag zorg en veiligheid voor de hele regio.

Dit ben jij
Jij bent op dit moment werkzaam bij één van de organisaties die in de commissie is vertegenwoordigd of bij één van de ketenpartners in het domein zorg en veiligheid in Zuid-Limburg. Je voelt je als een vis in het water binnen netwerken. Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau en beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden. Al eerder heb je een spilfunctie gehad als projectleider of programmaleider. Je toont leiderschap en hebt het vermogen om anderen te inspireren en te motiveren. Als verbinder begrijp je tegenstrijdige belangen en weet je het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen en neem je mensen mee in de beweging die we willen maken. Je bent een bruggenbouwer en teamspeler, die gelooft in de kracht van samenwerking en is in staat om partijen te binden en te enthousiasmeren voor hetzelfde doel. Je hebt ervaring in het optreden in (bestuurlijke) overlegsituaties en kunt standpunten goed toelichten en verdedigen.

Dit bieden wij
We verwachten dat de inzet voor de programmaleider 20 uur per week is. Je blijft gewoon in dienst van je eigen werkgever met de daarbij behorende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie voor deze functie is tussen 5.800 – 6.500 euro bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De huidige programmaleiding draagt zorg voor een warme overdracht van taken en is ook na 1 januari 2024 beschikbaar.

Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Je sollicitatie kun je met motivatiebrief en CV voor 3 oktober 2023 mailen aan Bianca den Outer, [email protected]. Zij is ook beschikbaar voor informatie of vragen die je hebt over deze functie en het proces van de werving. De eerste sollicitatie gesprekken worden gehouden op vrijdag 13 oktober 2023 tussen 13:00 -16:00 uur. De tweede gesprekken vinden plaats op maandag 23 oktober tussen 11:00 – 14:00 uur.