• 28 augustus 2019
  • Vacaturennummer lv-71174
De stichting Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek (SWV VO 31.04) zoekt een geschikte kandidaat voor de functie van

ONAFHANKELIJK LID ALGEMEEN BESTUUR VAN HET SWV VO 31.04.


1. Stichtingsstructuur
Het bestuur van het SWV vertegenwoordigt vier vo-scholen en negen vso-scholen. In het Dagelijks Bestuur zijn vier besturen uit de Westelijke Mijnstreek vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur bestaat uit (een vertegenwoordiging van) bestuurders van in totaal negen schoolbesturen. In de statuten van de stichting zijn de stemverhoudingen en principes van besluitvorming geregeld.

2. Bestuur/directiemodel
Het bestuur heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel, is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur van het SWV. Het bestuur stelt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag vast en bewaakt de koers van het SWV. Het bestuur ontwikkelt samen met de directeur het toezichtkader, volgt vervolgens als toezichthouder de resultaten en intervenieert waar nodig. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid.

Profiel onafhankelijk lid Algemeen Bestuur SWV VO Westelijke Mijnstreek
  • Heeft bestuurlijke kennis en ervaring, beschikt over kwaliteiten van een bestuurder van een onderwijsorganisatie in een complexe context;
  • Heeft een academisch werk- en denkniveau; brede maatschappelijke belangstelling en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Vervult zijn/haar taak zonder last of ruggenspraak en zonder zakelijk belang;
  • Vervult zijn/haar taak onafhankelijk, integer en op professionele wijze;
  • Beschikt over een breed netwerk;
  • Is daadkrachtig en flexibel;
  • Kan optreden als sparringpartner gedurende besluitvormingsprocessen;
  • Kan belangrijke strategische, organisatie-, financiële, personele en (passend) onderwijsopbrengst betreffende beslissingen nemen;
  • Heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met onderwijs en jeugdzorg: is een ‘onderwijsman/vrouw’.
Van een onafhankelijk bestuurder SWV wordt verwacht dat deze de afgelopen vier jaar niet betrokken is geweest bij een van de aangesloten scholen/besturen die de stichting bedient. Ook kan de taak van bestuurder SWV niet gecombineerd worden met een lokaal of provinciaal vertegenwoordigende politieke functie in het werkgebied van de stichting.
Van het onafhankelijk lid van het Algemeen Bestuur wordt daarnaast verwacht dat hij/zij bereid en in staat is alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. In overleg worden afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding en vacatiegelden die per vergadering worden uitgekeerd.

Reacties of eventuele vragen kunt u sturen aan Mevr. D. Boer, directeur van het SWV VO Westelijke Mijnstreek: dboer@swvvowestelijkemijnstreek.nl . Telefoon: 06-179 684 16