• 30 oktober 2019
  • Vacaturennummer lv-72009
Stichting Prisma Logo

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT


Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ongeveer 1700 leerlingen. Wij hebben als gemeenschappelijke opdracht basisonderwijs (inclusief voor-, tussentijdse en naschoolse opvang) te verzorgen voor kinderen van 4-12 jaar, in educatief partnerschap met ouders/verzorgers en in nauwe samenwerking met instituten voor de voorschoolse periode en scholen voor voortgezet onderwijs. Ons motto luidt: ‘Onderwijs met hoofd, hart en handen’.

Wegens het aftreden en niet meer herbenoembaar zijn van twee leden van de raad van toezicht (rvt) per 1 februari 2020 zijn wij momenteel op zoek naar nieuwe leden. Voor de invulling van de vacatures wordt gezocht naar kandidaten die onder andere tegemoet kunnen komen aan de onderstaande aspecten. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de profielschets ‘Lid raad van toezicht Prisma’, die u kunt opvragen bij mevrouw Femke Koch-van Alphen, Hoofd P&O (femke@prisma-spo.nl).
  • Beschikt over een kritisch en analytisch (onafhankelijk) oordeelsvermogen.
  • Heeft binding met de missie en visie van Prisma.
  • Een juist evenwicht heeft in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Bevordert het verruimend denken (een friskijker met omgevingssensitiviteit).
  • Volgt de ontwikkelingen t.a.v. het leven, werken en leren in een kennissamenleving (21st century skills).
  • Is sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor het college van bestuur (cvb) en is in staat de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van de rvt en het cvb) te bewaken;.
De kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Peel en Maas of in de directe omgeving.

Meer informatie:
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Lucia van den Bongard (huidige voorzitter rvt Prisma). Het strategisch beleidsplan (2019-2023), de missie en visie en overige beleidsstukken van Prisma kunt u terugvinden op onze website (www.prisma-spo.nl).

Honorering en/of onkostenvergoeding
De honorering van de leden van de rvt is passend bij de omvang van de stichting en wordt jaarlijks vastgesteld.

Procedure:
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit voorzitter en lid rvt en een gesprek met een tweetal adviescommissies bestaande uit leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het college van bestuur (cvb) / directieberaad (DB). Eén van de kandidaten zal benoemd worden op voordracht van de GMR. De commissies worden administratief ondersteund door het bestuurssecretariaat.

De planning ziet er als volgt uit:
De sluitingsdatum van deze vacature is 18 november a.s.
De brievenselectie zal plaatsvinden in de week van 18 november.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 25 november.
De tweede gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 2 december.
Benoemingsgesprek vind plaats in de week van 9 december.

Uw brief met motivatie en cv dient u uiterlijk voor 19 november a.s. te mailen naar: rvt@prisma-spo.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.