• 20 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-65135
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Bestuursdienst
Binnen de OU worden veel ondersteunende taken door twee centrale afdelingen uitgevoerd. De Bestuursdienst, één van deze centrale afdelingen, draagt zorg voor (de voorbereiding van) de (kaderstellende) beleids- en strategieontwikkeling op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en de ondersteuning van de bestuurlijke overlegorganen. Daarnaast verzorgt de Bestuursdienst het kwaliteits- en informatiemanagement en de concerncontrol.

Binnen de afdeling Bestuursondersteuning van de Bestuursdienst is momenteel de functie vacant van

AMBTELIJK SECRETARIS ONDERNEMINGSRAAD/STUDENTENRAAD
(0,6 fte) vooralsnog voor een periode van 1 jaar, met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Detachering behoort tot de mogelijkheden.
Vacaturenummer: BD/18048

In de functie van ambtelijk secretaris OR/SR verzorgt u de inhoudelijke voorbereiding en advisering van vergaderingen van OR en SR. In overleg met de voorzitters van beide overleggremia en de Gezamenlijke vergadering van OR en SR stelt u de conceptagenda's op. U verzorgt de inhoudelijke afstemming van stukken, verzamelt zo nodig aanvullende informatie, stelt vergaderdossiers samen en verspreidt deze onder de leden. Daarnaast concipieert u notities over voor de medezeggenschap relevante thema’s in relatie tot beleids- en besluitvorming. Tevens neemt u deel aan voorbesprekingen, zet u actiepunten uit, bewaakt en rappelleert u met betrekking tot uit te voeren acties. U toetst advies- en instemmingsverzoeken aan de WOR, de WHW en reglementen en bewaakt de naleving van de procedures en verzorgt de informatieverstrekking binnen de Open Universiteit met betrekking tot de stand van zaken van aangelegenheden die in de OR of SR aan de orde zijn. Tevens neemt u deel aan werkgroepen of projectgroepen die voortkomen uit de OR of SR. In samenwerking met de secretaresse OR/SR draagt u zorg voor het opzetten en bijhouden van een archief- en documentatiesysteem voor de organisatie, verslaglegging en logistiek van de vergaderingen.

Eisen
U beschikt over een afgeronde academische opleiding en/of heeft een academisch werk- en denkniveau. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met medezeggenschap. U beschikt over goede sociale en organisatorische vaardigheden. Juridische kennis strekt tot aanbeveling. U bent proactief, flexibel, creatief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bovendien heeft u goede kennis van het Windows Office-pakket en heeft u affiniteit met het gebruik van sociale media.

Salaris
Het salarisniveau van deze functie is vastgesteld overeenkomstig schaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.166,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen.

Inlichtingen
Nadere informatie over de functie wordt verstrekt door Harry Ummels, bestuurssecretaris, tel. 045-5762684,
e-mail Harry.Ummels@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, sturen naar Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook per e-mail solliciteren: solliciteren@ou.nl.
De inzendtermijn sluit op 26 augustus 2018