• 20 april 2020
 • Vacaturennummer lv-74187
De Raad van Toezicht van de Stichting kom Leren Logo De Raad van Toezicht van de Stichting kom Leren zoekt – vanwege het vertrek per 1 november 2020 van de zittende leden van het College van Bestuur in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – per 1 september 2020 een voorzitter én een lid College van Bestuur die leiding en sturing gaan geven aan de stichting.

De Stichting
Kom Leren is een stichting met 20 scholen waar 345 medewerkers (254 FTE) goed en passend primair onderwijs verzorgen voor 3580 leerlingen. De stichting heeft een samenwerkingsbestuur dat wordt ondersteund door een bestuursbureau en verzorgt openbaar, katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs. Van de 20 scholen zijn er 8 gelegen in Maastricht en 12 in de omliggende heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul.
De Stichting kom Leren vindt verscheidenheid van haar scholen een groot goed, omdat dat aan ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs. De samenwerking van onderling verschillende scholen in één organisatie is gericht op het optimaliseren van zowel elkaars kwaliteit als de algehele kwaliteit van het onderwijs.
Het College van Bestuur geeft sturing aan de stichting als geheel en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht ziet, als werkgever, toe op het functioneren van het College van Bestuur.

Missie en visie
De naam van de Stichting kom Leren wordt gespeld met een kleine ‘k’ om tot uitdrukking te brengen dat kinderen van klein tot groot zijn uitgenodigd te komen Leren met een hoofdletter ‘L’.
In 2019 heeft de stichting een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode van 2019-2023 met als motto: “kom Leren & maak het verschil”.
De missie en visie van kom Leren zijn uitgewerkt in drie ‘richtinggevers’ die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs én voor het werkklimaat van alle professionals in de stichting.
De ‘richtinggevers’ zijn:
 • De mens centraal: kom Leren is een leer- en leefgemeenschap waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.
 • Talentontwikkeling en diversiteit: kom Leren biedt onderwijs waaraan alle kinderen mogen meedoen, ongeacht hun achtergrond, ervaringen, individuele kenmerken en behoeften. Iedereen wordt uitgenodigd om te leren uitgaande van deze verschillen.
 • De leer- en leefgemeenschap in transitie: kom Leren bereidt de kinderen voor op de wereld van vandaag én morgen en is als organisatie verankerd in de samenleving en in verbinding met de stakeholders.
Het College van Bestuur bestaat uit de voorzitter en een lid. Zij zijn gezamenlijk als collegiaal bestuur verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, de continuïteit en de bedrijfsvoering van de Stichting kom Leren.
Over de verdeling van taken zullen in afstemming met de Raad van Toezicht binnen het College van Bestuur zodanige afspraken worden gemaakt dat de kwaliteiten van de voorzitter en het lid van het College van Bestuur optimaal tot hun recht kunnen komen.
De voorzitter zal in ieder geval primair de externe representatie op zich nemen en daarmee het boegbeeld van de organisatie zijn.

Opdracht
Het College van Bestuur heeft de opdracht om in lijn met bovengenoemde richtinggevers de organisatie te besturen en daarbij maximaal gebruik te maken van de kwaliteiten en de ideeën van de schoolleiders en de aanwezige expertise en ondersteuningsfaciliteiten vanuit het bestuursbureau.
Belangrijke elementen in de opdracht aan het College van Bestuur zijn:
 • Uitvoering geven aan het strategisch beleidsplan;
 • Borgen van de onderwijskwaliteit alsook de kwaliteit van de organisatie integraal;
 • Zorgen voor goed werkgeverschap;
 • Versterken van het professioneel (school)leiderschap;
 • Versterken van de meerwaarde van de stichting als collectief;
 • Zorgdragen voor financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie;
 • Realiseren van een goede plannings- en verantwoordingscyclus en een transparante besluitvormingscyclus;
 • Samenwerken met in- en externe partners.
Functie-eisen
 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in een bestuurlijke dan wel leidinggevende functie in het onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector.
 • Ervaring met en een visie op systematisch vernieuwen en continu verbeteren van onder andere (primair) onderwijs.
 • Ervaring met het aanjagen van innovatie in bredere zin.
 • Ervaring op het gebied van het vertalen van lange termijn ontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid.
 • Kennis van en zicht op de recente ontwikkelingen in het (primair) onderwijs.
 • Financieel-economische kennis op het gebied van onderwijs.
 • Basale juridische kennis.
 • In staat een relevant netwerk te onderhouden en verder uit te breiden, ook aan de bestuurstafel in Zuid-Limburg.

Competenties
We zoeken bestuurders die bekwaam, betrokken en betrouwbaar zijn, wat tot uitdrukking komt in de volgende eigenschappen:
Bekwaam:
 • inspirerend
 • daadkrachtig, resultaatgericht, overtuigend en besluitvaardig
 • beleidsmatig en strategisch denkvermogen
 • innovatiekracht
 • initiatiefrijk, ondernemend
 • lef hebben
 • gericht op samenwerken en delegeren
Betrokken:
 • empathisch
 • empoweren: vertrouwen in professionals
 • toegankelijk
 • verbindend
Betrouwbaar:
 • Integer
 • authentiek
 • open en transparant
 • onafhankelijk
Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
 • het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het college van bestuur te vervullen;
 • te beschikken over een visie en deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen in menings- en besluitvorming van het college van bestuur;
 • in staat te zijn een constructieve en functionele werkrelatie met de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op te bouwen om deze in staat te stellen hun taken en rollen naar behoren uit te voeren;
 • te beschikken over ervaring en eigenschapen die hem/haar in staat stellen intern en extern een rol te spelen in het belang van de stichting.
Een assessment zal mogelijk onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden voor deze verantwoordelijke en uitdagende functie zijn in
overeenstemming met de CAO Bestuurders Primair Onderwijs, wat voor deze stichting onder de
huidige CAO resulteert in de schaal B4. De aanstelling zal in principe plaatsvinden voor een
periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Het voornemen is om de voorzitter
en het lid per 1 september 2020 te laten starten.

Wervingsprocedure
Sollicitaties U kunt uw belangstelling vóór 4 mei 2020 kenbaar maken door een motivatiebrief en CV te sturen aan de Raad van Toezicht van Stichting kom Leren: rvt.komleren@foxware.info.

In de brief dient u aan te geven of u naar de functie van voorzitter dan wel naar de functie van lid College van Bestuur (CvB) solliciteert.

Nadere informatie Voor nadere informatie over beide vacatures kunt u telefonisch contact opnemen met Paul Vossen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting kom Leren, op telefoonnummer 0650214009.

Wanneer u een informatiepakket wenst te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken middels een e-mailbericht aan de secretaris van de Raad van Toezicht, mevrouw Daniëlle Schaepkens (rvt.komleren@foxware.info). De betreffende informatie, bestaande uit het Strategisch Beleidsplan, het rapport van het in 2019 door de onderwijsinspectie uitgevoerde vierjaarlijks onderzoek, de begroting 2020 en het jaarplan 2020, zal u dan zo spoedig mogelijk per e-mail worden toegestuurd.

Procedure De hierna geschetste procedure is onder voorbehoud van de ontwikkeling van de coronacrisis en de met het oog daarop door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen en richtlijnen.

Nadat de selectie van de brieven heeft plaatsgevonden, zullen wij de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen uiterlijk 13 mei 2020 uitnodigen voor een eerste gesprek. De eerste gespreksronde vindt plaats op 27 of 28 mei 2020.

De tweede gespreksronde wordt vervolgens op 8 of 9 juni 2020 gehouden