• 21 april 2020
 • Vacaturennummer lv-74192
Gemeente Sittard-Geleen
Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. Wij werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

Meer informatie over deze gemeente is te vinden op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl

De gemeente Sittard-Geleen zoekt:

1 VOORZITTER EN 2 LEDEN VOOR DE COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN


Algemeen
De gemeente Sittard-Geleen staat voor openbare toegankelijkheid, transparantie van bestuur en uniforme heroverweging van haar besluiten waartegen bezwaarschriften zijn ingediend. Ter advisering over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften heeft de gemeente Sittard-Geleen een onafhankelijke adviescommissie ingesteld: de commissie bezwaarschriften. Zij brengt advies uit over bezwaarschriften tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast adviseert de commissie bezwaarschriften het college van de gemeente Beek, en in de toekomst ook het college van de gemeente Stein, ten aanzien van bezwaarschriften tegen besluiten waarvan de uitvoering is opgedragen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van belastingen en de Wet waardering onroerende zaken.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit externe leden die geen deel uitmaken van en/of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Sittard-Geleen. De commissie bestaat uit één Algemene Kamer en twee Kamers voor Sociale Zaken. Het horen en vervolgens het adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde adviescommissie, die bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

De twee Kamers voor Sociale Zaken behandelen de bezwaarschriften tegen persoonsgerichte besluiten die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

De Algemene Kamer behandelt de overige bezwaarschriften, tegen meer zaakgerichte besluiten, zoals op het gebied van het omgevingsrecht, handhaving, de Opiumwet, de

Wegenverkeerswet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet openbaarheid van bestuur, privacywetgeving en de subsidieverordening.

In verband met het vertrek van een aantal leden die per 1 oktober 2020 hun maximale zittingsduur hebben bereikt, zoeken we een lid voor de Algemene Kamer én een voorzitter en een lid voor de Kamers voor Sociale Zaken.

Wie zoeken wij?
Van belangstellenden wordt het volgende verwacht:
 • academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde studie Nederlands Recht;
 • actuele werkervaring op het terrein van het bestuursrecht en op tenminste één van de bovenvermelde rechtsgebieden;
 • kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur;
 • ervaring met gemeentelijke organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen daarin;
 • brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring;
 • goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden;
 • een tactvolle en oplossingsgerichte instelling;
 • een analytisch en onderzoekend vermogen (kan tot de kern van de zaken komen door de juiste vragen te stellen);
 • onafhankelijke deskundigheid: geen directe binding met of betrokkenheid bij het gemeentebestuur;
 • dat hij of zij geen deel uitmaakt van, of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, het college of de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen; en
 • dat hij of zij niet zodanig werkzaam is in de advocatuur, dat afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijke positie van de commissie bezwaarschriften, en niet actief is in lokale belangenorganisaties.
Van de voorzitter wordt bovendien ervaring verlangd met het leiden van vergaderingen en/ of hoorzittingen en het vermogen om bemiddelend op te treden. De voorzitter is in staat de discussie in de commissie zodanig te leiden, dat deze - binnen haar juridische reikwijdte en rekening houdend met de maatschappelijke actualiteit - resulteert in toegesneden adviezen.

Specifieke eisen
Specifiek voor de Algemene Kamer geldt, dat de kandidaten aantoonbaar grondige kennis hebben van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht, alsmede kennis hebben van openbare orde, veiligheid en handhaving. Kennis van daarnaast één van de overige genoemde rechtsgebieden waarover de Algemene Kamer in bezwaar adviseert, is een pré.

Voor de Kamers voor Sociale Zaken is een grondige kennis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet vereist.

Werkwijze en vergoeding
Afhankelijk van het aantal ingediende bezwaarschriften houden de Kamers voor Sociale Zaken drie tot vier keer per maand op maandagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur een hoorzitting met daarin gemiddeld drie tot zes zaken.

De Algemene Kamer houdt op donderdagmorgen tussen 9.30 en 13.00 uur één tot twee keer per maand een hoorzitting met daarin gemiddeld twee tot vier zaken.

Deelname aan de hoorzitting vindt plaats op basis van een vooraf (jaarlijks) vastgesteld roulatieschema.

De commissieleden ontvangen een vergoeding van € 250,00 per zitting en de voorzitter een vergoeding van € 350,00. Dit is inclusief reiskostenvergoeding.

Benoeming
In eerste instantie vindt benoeming plaats voor een termijn van vier jaar. Voor alle kandidaten geldt dat het mogelijk is om één keer herbenoemd te worden voor nog een termijn van vier jaar. Benoeming vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders met ingang van 1 oktober 2020 .

Meer informatie?
Wilt u meer weten over één van deze functies? Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de commissie voor bezwaarschriften: mevrouw Kelly Ummels-Schmitz op telefoon 046-4777872 of via e-mail kelly.ummels-schmitz@sittard-geleen.nl of mevrouw Joyce Henselmans op telefoon 046-4778037 of via e-mail joyce.henselmans@sittard-geleen.nl .

Solliciteren?
Spreekt één van de functies u aan? Dan nodigen wij u uit om op deze advertentie te reageren vóór 25 mei 2020 via de button "solliciteren".

Wij verzoeken u om in uw motivatiebrief specifiek aan te geven of uw interesse uitgaat naar lid van de Algemene Kamer of naar voorzitter of lid van de Kamers voor Sociale Zaken.

Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 juni 2020 tussen 9.00 en 13.00 uur en dinsdag 16 juni 2020 tussen 9.00 en 13.00 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.