• 22 mei 2020
 • Vacaturennummer lv-74427
Cicero Zorggroep Logo Cicero Zorggroep zoekt twee

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

voor de aandachtsgebieden: zorgtechnologie en innovatie | vastgoed en financiën


Algemeen
Cicero Zorggroep ondersteunt mensen met een zorgvraag om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. De bijdrage van Cicero Zorggroep kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk.

Cicero Zorggroep is een betrouwbare en stabiele Zuid-Limburgse zorgondernemer met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Cicero Zorggroep is een innovatieve zorgaanbieder die op creatieve en flexibele wijze inspeelt op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Dat doet ze alleen of samen met andere organisaties, voor wie zij een betrouwbare samenwerkingspartner is. Zij levert kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zij meet die kwaliteit en legt daarover verantwoording af. Cicero Zorggroep doet dit vanuit haar kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Strategie
De steeds wijzigende kaders met bijbehorende wet- en regelgeving van de overheid in combinatie met de wensen, behoeften en eisen van de kritische zorgconsument vragen in toenemende mate een koers waarin een grote mate van wendbaarheid en flexibiliteit besloten ligt.

Begin 2020 werd de nieuwe strategie van Cicero Zorggroep voor de jaren 2020-2025 vastgesteld: ‘Ouderenzorg 8.0, Een eigenwijze koers’. Deze koers wordt in 2022 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De kern van de strategie Ouderenzorg 8.0 is zo veel mogelijk voorkomen dat mensen langdurig moeten worden opgenomen. Cicero gelooft in een toekomst van het verpleeghuis als tijdelijk interventiecentrum. Het streven is verpleeghuiszorg voor 1 op de 3 cliënten als tijdelijke interventie in te kunnen zetten binnen nu en 5 jaar. Soms kan dat betekenen dat cliënten eerder dan nu worden opgenomen maar dan tijdelijk, waardoor mensen na kortere tijd definitief en veilig verantwoord naar huis kunnen. Het doel is niet langer thuis blijven vóór de opname, maar langer thuis blijven in algemene zin.

De koers van Cicero Zorggroep voor 2020-2025 concentreert zich op:
 • de realisatie van ouderenzorg 8.0 door onder andere te investeren in vroegsignalering en preventie ter voorkoming van langdurige verpleeghuisopname, doorontwikkeling van de frontoffice functies, herinrichting van de primaire processen intramurale zorg volgens de principes van matched/stepped care en het verder versterken en verhogen van de deskundigheid van medewerkers;
 • het programma Medewerker Cruciaal;
 • het implementeren van een structuur voor innovatie en organisatieontwikkeling;
 • het realiseren van vernieuwend aanbod op het gebied van huisvesting;
 • het versterken van verbindingen binnen en buiten de organisatie.
Organisatiestructuur
Cicero Zorggroep werkt met een eenhoofdige raad van bestuur en heeft op basis van de vastgestelde strategie, drie pijlers: intramurale zorg, extramurale zorg, thuiszorg en geriatrische revalidatiezorg, met ieder een eindverantwoordelijke.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf personen, waarvan één is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad van de stichting. Voor alle leden geldt dat over een voorgenomen benoeming advies wordt ingewonnen bij de CCR en OR.

Taken van de raad van toezicht
De raad van toezicht oefent de hem statutair opgelegde taken uit en richt zijn toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt.

Onverminderd de gebruikelijke, in de statuten aan de raad van toezicht opgedragen taken, zijn voorwerp van toezicht:
 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • De organisatie en haar performance;
 • Het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • Het functioneren en handelen van de raad van bestuur, alsmede de continuïteit van het bestuur;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie van de stichting.
De raad van toezicht treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de raad van bestuur. De raad van toezicht functioneert als werkgever voor de raad van bestuur.

Hij neemt de statutair toegewezen beslissingen, zoals de goedkeuring van belangrijke strategische, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen.

Besturings- en toezichtfilosofie
De rvt gaat uit van een positief mensbeeld in haar toezichthoudende rol. Uitgangspunt is dat de bestuurder beschikt over een moreel kompas en van daaruit handelt in het belang van de organisatie.

Toezicht wordt niet meer alleen gezien als inspectie of controle achteraf, maar vervult ondertussen veel meer een scharnierfunctie in de beleidscyclus. Voor de beleidsvorming en de beleidsuitvoering is een actieve en adequate invulling van de toezichtfunctie belangrijk. Hierin spelen een aantal taken/functies een rol, die afhankelijk van de omstandigheden meer of minder prominent aanwezig zullen zijn. Dat betreft de rol als werkgever, de rol als adviseur en de rol als controleur.

De rvt legt verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht en de wijze waarop ze haar rol invulling heeft gegeven aan de stakeholders van de organisatie.

De leden van de rvt opereren vanuit een ’lerende houding’, geven feedback aan elkaar, spreken elkaar aan en zijn ontvankelijk voor feedback van de stakeholders.

Algemene eisen voor de raad van toezicht als geheel
Voor de raad van toezicht als geheel gelden de volgende eisen:
 • Maatschappelijk heterogene samenstelling;
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
 • Zo mogelijk een evenwichtige samenstelling in termen van man/vrouw;
 • Een directe binding met de regio waarin de stichting werkzaam is van tenminste twee leden;
 • Complementariteit van de leden qua kennis, ervaring en netwerken;
 • Onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar opererend;
 • Handelend in overeenstemming met de Governance code zorg 2017.
Eisen m.b.t. individuele leden van de raad van toezicht
Voor de leden van de raad van toezicht gelden de volgende eisen:
 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • ntegriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Standvastigheid, maar bereid tot concessies en consensus; geen solisme;
 • Bereidheid en vermogen om (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en deze behoorlijk voor te bereiden;
 • Het beschikken over een relevant netwerk.
Specifiek profiel en specifieke eisen m.b.t. onderhavige vacatures:
Deze zijn te vinden op onze website onder profielschets lid Raad van Toezicht - aandachtsgebied zorgtechnologie en innovatie en Profielschets lid Raad van Toezicht - aandachtsgebied vastgoed en financiën.

Honorering
De raad van toezicht vergadert minimaal zes maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. U dient uit te gaan van een frequentie van 10 bijeenkomsten per jaar. Elk lid ontvangt een passende vergoeding conform de NVTZ-code.

Inlichtingen en solliciteren
Wilt u meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met het secretariaat RvB, T 045-5637404. Zij kunnen u tijdens kantooruren doorverbinden met de voorzitter rvt, dhr. D. Zonneveld.

Er zal een selectiecommissie worden samengesteld. Deze zal bestaan uit 2 of 3 leden van de rvt en 1 lid van de CCR. De bestuurder zal als adviseur deelnemen aan de selectiecommissie.

Sollicitaties kunnen tot 6 juni 2020 ingediend worden t.a.v. dhr. D. Zonneveld via E raadvantoezicht@cicerozorggroep.nl.

Selectiegesprekken worden gehouden in week 25 en week 26. U ontvangt hiervoor een uitnodiging in week 24.