• 15 May 2023
 • Vacaturenummer lv-91767
Stichting Kwecoo biedt kleinschalige wonen voor mensen met een meervoudig bepaalde communicatieve beperking (in combinatie met een zintuiglijke en/of lichamelijke beperking). Kwecoo ziet het als haar opdracht de communicatiemogelijkheden van haar cliënten te vergroten. E.e.a. met het doel om de client zo onafhankelijk mogelijk in het leven te laten staan en waar mogelijk de regie te nemen over zijn/haar leven. Daartoe ziet Kwecoo het als een opgave om tevens de kennis en kunde op dit gebied te onderhouden en te ontwikkelen.
Bij Stichting Kwecoo zijn een 20-tal zorgprofessionals betrokken die ervan overtuigd zijn dat het faciliteren van een 20-tal mensen met een communicatieve beperkingen is gediend door hen te laten wonen in een omgeving die aansluit bij hun individuele wensen en behoefte aan passende ondersteuning. Die zelfde overtuiging is ook de basis voor zorg aan cliënten die deelnemen aan de ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten binnen Kwecoo. De medewerkers laten en plaatsen de cliënten in hun waarde en hun kracht. Het uitgangspunt van onze visie: De mens als ondeelbare lichamelijke, geestelijke en sociale eenheid die in vrijheid gelijkwaardige en wederkerige relaties aangaat met anderen. Bij Stichting Kwecoo hecht men aan de waardigheid van de mens in zijn/haar kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De ondersteuning die geboden wordt stoelt dan ook op een maximaal positieve benadering van mensen met een communicatieve ondersteunings-vraag
De ondersteuning wordt vooral geboden door zelfstandig ondernemende dienstverleners die vanuit wederkerigheid ondersteuningsrelaties met de cliënten willen aangaan.

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verstevigen is Stichting Kwecoo op zoek naar een zelfstandig zorgprofessional (ZZP-er) in de rol van

FACILITAIR MANAGER

(omvang van de opdracht op jaarbasis: ca € 60.000,--)

Kern van de werkzaamheden
Faciliteren van zorgprofessionals en het bestuur bij de realisatie van visie, missie en methodiek van Stichting Kwecoo.
Plaats in de organisatie
De facilitair manager is verantwoordelijk voor alle randvoorwaardelijk zaken en de gebouwen die nodig zijn voor het realiseren van de visie, missie en methodiek van Kwecoo. Hij/zij legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van het bestuur van Kwecoo.
Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
Het zorgdragen voor optimale, materiële woonomstandigheden van de bewoners, zorg dragen voor optimale randvoorwaarden voor de zorgprofessionals om hun werk op basis van de missie, visie en methodiek van Kwecoo te kunnen verrichten. In algemene zin is de facilitair manager belast met de verantwoordelijkheid en de uitvoering van o.a. :
 • de dagelijkse leiding en aansturing betreffende secretariële werkzaamheden dan wel administratieve medewerkers van Kwecoo (ca. 3-4 FTE).
 • het functioneren en onderhouden van alle ICT van Kwecoo, waaronder de adequate werking van domotica, het EPD en ander ICT-gerelateerde hardware inzake monitoring, (zorg en brand) alarmering etc..
 • de kwaliteit, het beheer en het onderhoud van processen, waaronder ook de risicoanalyses en de Wkkgz.
 • het technisch beheer, onderhoud en schoonmaak van de twee panden/huisvesting en de veiligheid hiervan.
 • de inkoop/aankoop van noodzakelijke producten, goederen of diensten.
 • het naleven van de Arbowet en draagt uit dien hoofde zorg voor de fysieke arbeidsomstandigheden. In samenwerking met de zorgcoach eveneens inzake de sociale en psychologische arbeidsomstandigheden.
 • het declaratieverkeer en de zorgadministratie.
 • adequate gegevensuitwisseling en overleg met de boekhouder en het aanleveren van kwartaalrapportages aan het bestuur.
 • het handelen in lijn met wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HRM. Ondersteunt de zorgcoach bij werving en selectie van zorgprofessionals en het vaststellen van individuele arbeidsvoorwaarden en beloning.
 • het aandragen van beleidsvoorbereidende plannen en documenten voor het bestuur aangaande aan hem toevertrouwde taken en werkgebieden.
 • voorbereiden en voeren van passend overleg met het bestuur inzake beleidsmatige en strategische onderwerpen die Kwecoo en haar bewoners raken.
vvPersoonlijkheid
Onze facilitair manager herkent zich in de volgende eigenschappen:
 • is zelfverzekerd en verantwoordelijk, openhartig en eerlijk
 • bezit overtuigingskracht en inlevingsvermogen
 • is een doorzetter, initiatiefrijk, vastberaden en doelgericht
 • heeft een goed inlevingsvermogen, is behulpzaam en vriendelijk, kan goed luisteren
 • is enthousiast, belangstellend en inspirerend
 • is flexibel en creatief
 • is zorgzaam en zorgvuldig, toegewijd en verantwoordelijk
 • kan goed analyseren en weet te onderscheiden.
vvCompetenties
De facilitair manager dient minimaal over de volgende kerncompetenties dienen te beschikken.
Communicatie
Beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en vaardigheden in de omgang met zowel interne (o.a. ouders/bewoners/vertegenwoordigers/zorgprofessionals) als externe (o.a. ketenpartners en financiers)relaties en cliënten. Deze komen concreet tot uiting in o.a. mondelinge communicatie, interactie binnen de relationele sfeer en schriftelijke communicatie. Dit alles i.r.t. het leven en de zorgverlening aan cliënten.
Ontwikkelen
Maakt zich continu nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag eigen en past deze toe. Kernbegrippen zijn: dossierkennis, creativiteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid.
Samenwerken
Streeft samen met alle zorgprofessionals het gezamenlijke doel na, waarbij het groepsbelang prevaleer boven het eigen belang van de individuele zorgprofessional en waarbij besluiten worden genomen op basis van consensus ten bate van de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit van leven van de cliënten.
Plannen/organiseren
Is sturend inzake de wijze waarop gestelde doelen voor facilitaire zaken worden gepland, uitgevoerd en behaald. Faciliteert zorgprofessionals, samen met de zorgcoach, bij het plannen en uitvoeren van hun activiteiten.
Cliënten-centraal/klantgericht
Verricht zijn werkzaamheden doelgericht in het belang van cliënten, leeft zich in het leven van cliënten, speelt in op hun wensen en problemen en denkt in oplossingen. Kernwaarden m.b.t. de relatie met cliënten: interactief, empathie, inlevingsvermogen, ontwikkelingsgericht, stimuleren, empowerment, betrouwbaar.
Leiderschap
Coacht, geeft richting en motiveert de aan hem toevertrouwde medewerkers en het team als zodanig om te komen tot gewenste resultaten op basis van visie, missie en methodiek. Creëert randvoorwaarden om zorgprofessionals goed te kunnen laten functioneren conform de plannen van het kernteam. Is besluitvaardig bij het bereiken van gestelde doelen en durft hierbij gecalculeerd risico´s te nemen.
Vakkundigheid
Beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om de noodzakelijke rand-voorwaarden te scheppen voor de uitvoer van de methodiek van Kwecoo, mede op basis van de bevindingen vanuit het kernteam. Houdt deze vakbekwaamheid op peil en neemt actief deel aan bij- en nascholing op gebieden die zijn /haar kerntaken raken.

Opleiding en ervaring
Kwecoo is op zoek naar een professional met minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante opleiding en werkervaring op het gebied van facilitymanagement.

Informatie en offerte indienen
Indien u meer informatie wenst omtrent de opdracht dan kunt u contact opnemen met dhr. Jos Dirks via 045-5327 400 of via [email protected] o.v.v. “ informatieverzoek facilitair manager”.
Indien u zich herkent in bovenstaande functie dan ontvangen wij graag uw offerte, voorzien van een CV: U kunt deze tot uiterlijk 15 juni 2023 zenden aan [email protected] o.v.v. “t.a.v. de voorzitter Stichting Kwecoo, offerte facilitair manager”. Alle aanbiedingen worden vertrouwelijk behandeld. De onderhavige selectieprocedure treft u aan op de website van Kwecoo.