• 14 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64496

CONTROLLER FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING (V/M, 1,0 FTE)

Functiebeschrijving
Een op doorontwikkeling van het Science, Technologiy, Engeneering & Mathematics (STEM) cluster georiënteerde control functie bij de Faculty of Science and Engineering (FSE, voorheen genoemd de Faculty of Humanities & Sciences), met volop ontwikkelingsmogelijkheden bij de jongste, nog steeds groeiende, universiteit van Nederland: dat is de kern van deze functie.

De afgelopen jaren is al succesvol gebouwd aan het versterken van UM activiteiten in sciences, ook in reactie op ontwikkelingen in de regio. Zo zijn er nieuwe onderwijsprogramma’s gestart (waaronder het Maastricht Science Programme, de master Systems Biology en de master Biobased Materials) en zijn nieuwe instituten opgericht (waaronder AMIBM, MaCSBio en IDS@UM). Daarnaast is binnen FHML een aantal groepen gestart die een sterke link hebben met het sciences domein (MRLN en M4I). In lijn met haar eigen strategie én de Regionale Kennisagenda gaat de UM de ontwikkeling van sciences nu intensiever en versneld uitwerken, wat zal leiden tot nieuwe onderwijsprogramma’s en onderzoeksinitiatieven.

Door deze verdere uitbouw van het STEM cluster is de behoefte ontstaan aan een extra controller binnen dit cluster. De faculteit kent overigens ook nog onderdelen die niet tot het STEM cluster behoren.

Als controller van FSE ben je betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s en onderzoeksinitiatieven (bijvoorbeeld door het mede opstellen / beoordelen van business cases, scenario’s en risico-analyses) en geef je samen met de andere twee collega controllers van FSE vorm en inhoud aan het financiële en bedrijfseconomische beheer en beleid van de gehele faculteit.

Wij bieden een functie met onderstaande kernactiviteiten:
1. Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel-)economisch beleid van de faculteit ten aanzien van onder andere:
a. Volgen en verkennen van relevante (financieel-)economische in- en externe ontwikkelingen op de (middel)lange termijn.
b. Genereren van adviezen en voorstellen met betrekking tot het te voeren beleid, respectievelijk adviseren over de financieel-economische consequenties en implicaties van het voorgenomen instellingsbeleid.
c. Toezien op de realisatie van het geformuleerde beleid en in overleg met de directie bijstellen van de beleidsuitvoering.

2. Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie van de faculteit, onder andere:
a. (Doen) ontwikkelen van mechanismen, structuren, systemen en procedures, gericht op een optimaal verloop en een optimale beheersing/control van de processen.
b. Formuleren van richtlijnen voor de inrichting van de planning en control cyclus.
c. Evalueren van en adviseren over de doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen en procedures.

3. (Doen) realiseren van de planning en control van de faculteit, onder andere:
a. Ontwikkelen en onderhouden van ken- en stuurgetallen voor de UM en benchmarking met andere universiteiten.
b. Coördineren en ondersteunen van de totstandkoming van de (meerjaren)begroting, termijnrapportages en jaarverslaglegging.
c. Toetsen van plannen aan beleid en ontwikkelingen en adviseren inzake bijstellingen.
d. Volgen en analyseren van de realiteit ten opzichte van de planning en adviseren van management en bestuurders inzake te nemen bijsturingsmaatregelen.

4. Adviseren over en opstellen van de meerjarenbegroting, termijnrapportages en jaarverslaglegging op niveau van de faculteit, onder andere:
a. Beoordelen van en adviseren over de haalbaarheid van ingediende beleidsplannen, investeringsvoorstellen, kostprijsberekeningen en begrotingsvoorstellen.
b. Verrichten van analyses en opstellen van prognoses en (meerjaren)ramingen.
c. Bewaken van de begrotingsrealisatie, signaleren van (dreigende) overschrijdingen en adviseren over gewenste begrotingsaanpassingen, mogelijkheden tot correctie en compensatie.
d. Verzorgen van rapportages aan bestuurlijk eindverantwoordelijken (onder andere CvB, directie, concern controller en accountants).

5. Aansturen van en participeren in UM-brede projecten op het gebied van bedrijfsvoering én interne projecten die de beroepsgroep controllers binnen de UM verder helpt te professionaliseren.

De controller legt over zijn/haar functioneren zowel verantwoording af aan de manager Control binnen Finance die optreedt als (gemandateerd) beherend baas, als aan de directeur Faculty of Science and Engineering die optreedt als werkbaas.

Functie-eisen
Wat verwachten wij van u?
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante afgeronde opleiding: een master of post-HBO in controlling of (eventueel) accountancy;
 • Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als controller;
 • Kennis van MS-Word, MS-Excel en SAP;
 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast vinden wij de volgende competenties van belang:
 • Accuratesse;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Integriteit;
 • Plannen en organiseren;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Samenwerken en klantbetrokkenheid;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
De UM wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en veel aandacht voor loopbaanontwikkeling wil de UM haar werknemers boeien en binden. Het stimuleren van talent is een belangrijke kernwaarde.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, Over de UM > Werken bij de UM > Jij en je werk > Arbeidsvoorwaarden.

Omvang aanstelling: 1.0 fte.

Dienstverband: Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van twee jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na twee jaar omgezet in een vaste aanstelling. Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.
Inschaling: De functie controller is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in Controller niveau 4, salarisschaal 11 (bruto maximaal € 4.757 bij een voltijds aanstelling, excl. 8% vakantiegeld en excl. 8,3% eindejaarsuitkering). Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 10 (bruto maximaal € 4.084 bij een voltijds aanstelling, excl. 8% vakantiegeld en excl. 8,3% eindejaarsuitkering).

Organisatie
Universiteit Maastricht (UM)
UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Wij staan voor:
 • Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.
 • Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Het vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools.
 • Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.
 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.
UM bestaat uit 6 faculteiten: de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de Faculty of Law, de School of Business and Economics, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Science and Engineering.

Daarnaast zijn er 5 servicecentra: de Universiteitsbibliotheek, het Studenten Service Centrum, de Facilitaire Dienst, het ICT Servicecentrum en Finance. Tot slot is er nog het Maastricht University Office. Alle servicecentra en het Maastricht University Office adviseren en ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en de collega servicecentra.

Finance
Finance zorgt enerzijds voor het adequaat voeren van de gehele financiële administratie en anderzijds heeft het een beleidsmatige / adviserende functie voor alle universitaire bestuurs- en adviesorganen. Het servicecentrum bestaat uit circa 130 medewerkers (115 fte), ingedeeld in een zevental afdelingen, waaronder Control. Kernbegrippen bij de administratie zijn: up to date, volledig, juist, betrouwbaar en zo efficiënt mogelijk (low cost). Bij de beleidsmatige / adviserende functie gaat het in het bijzonder om een optimale ondersteuning van het beslissingsproces, anticiperen op behoeften en maximale toegevoegde waarde.

De afdeling Control is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning- en control cyclus op alle niveaus binnen UM. De (meerjaren)begroting, termijnrapportages en jaarverslag zijn belangrijke producten hierbij.

Daarnaast zijn de medewerkers belangrijke adviseurs voor de diverse bestuursniveaus, voor zowel het financieel economische beleid als de meer strategische keuzes. Verder ontwerpen en beheren ze management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures.

De afdeling bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Naast de manager Control zijn er twee concerncontrollers, die voor de gehele instelling werken. De overige controllers zijn allemaal gedetacheerd bij de faculteiten, servicecentra en MUO.

Faculty of Science and Engineering (FSE)
Faculty of Science and Engineering (FSE) is incubator en thuis van verschillende uitstekende departementen en prestigieuze onderwijs- en onderzoeksinstituten. Er zijn verscheidene internationale onderwijsprogramma’s op bachelors, masters en PhD niveau en departementen en instituten nemen deel aan innovatief onderzoek op het gebied van humanities, onderwijs, governance, duurzaamheid, natuurwetenschappen en data science.

De controller FSE maakt onderdeel uit van het team dat de financiën voor heel FSE beheert. Dat team bestaat momenteel uit twee controllers (1,5 fte) verder uit een drietal (project)administrateurs (circa 2 fte).

Additionele informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. van Seggelen, manager Control (E edwin.vanseggelen@maastrichtuniversity.nl, T 043-3884758 of 06-46705023). Of met F. Offerein (E fred.offerein@maastrichtuniversity.nl, T 043-3885676)

Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uiterlijk 6 juli 2018 een gemotiveerde brief met CV naar povacatures@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op donderdag 12 juli 2018 de tweede ronde gesprekken op donderdag 19 juli 2018.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.