Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61651

Vacature: Parttime Community Manager voor PIW Groep in Geleen

VACATURENR lv-61651 (11-01-2018)

Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer centraal: mensen dienen meer hun verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welbevinden en dat van kwetsbare medeburgers.

Partners in Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin met diens kernpartners tracht zich te ontwikkelen van aanbieder van diensten en producten naar de sociale onderneming die burgers op dit terrein faciliteert en ondersteunt op maat, waarbij de vraag van de burger in balans is met de behoefte die de professional signaleert in het gebied. Er wordt gewerkt vanuit het ondersteunen van groepen, burger initiatieven, de eigen kracht van mensen, jong en oud en het leggen van verbindingen waar nodig. Hierbij worden de krachten gebundeld en is er sprake van een integrale verbinding vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en diens kernpartners en de expertise en ervaring van Partners in Welzijn voor zowel jeugdigen als volwassenen.

Vanuit een wens om deze integraliteit en samenwerking door te trekken, niet alleen voor de jeugd, maar voor alle burgers die op eniger wijze ondersteuning behoeven vanuit professionals als jeugdartsen, MEE consulenten, maatschappelijk werk, cliënt ondersteuning, etc. (alsmede de ontschotting van onderdelen binnen organisaties) zijn we gekomen tot een nieuwe structuur waarin de Community Managers van Partners in Welzijn-CJG een belangrijke rol spelen.

Centrum voor Jeugd en Gezin en Partners in Welzijn zoekt een kandidaat voor de functie van

COMMUNITY MANAGER

(24 uur per week)


Functie
De Community Manager heeft een leidende, coachende en verbindende kartrekkersrol in het betreffende gebied waar zowel de ‘eigen’ medewerkers (hiërarchisch) als de andere medewerkers verbonden aan het netwerk (functioneel) worden geïnspireerd en gemotiveerd om te experimenteren, te innoveren en mede de regie te voeren op wat men signaleert, aan actie onderneemt en resultaten mee bereikt.

Dit is een complexe functie waarin niet alleen het beleid van de moederorganisatie (hiërarchisch) leidend is maar tevens de belangen van de gemeenten, kernpartners, netwerkpartners en zorgaanbieders een belangrijke rol spelen en een voortdurende afweging dient te worden gemaakt, waarbij de burger alsmede in de schil hieromheen het faciliteren van alle professionals voorliggend veld centraal staat. Bij het laatstgenoemde heeft de Community Manager een meer directe sturing binnen de moeder organisatie en zal de uitdaging ook liggen in de verbinding extern.

De Community Manager speelt een wezenlijke rol bij volgende 5 pijlers:

1. ontwikkelen van kennis in de praktijk
Community Managers kunnen algemene beleidsvoornemens omzetten in concrete projecten. Door samen met burgers en de professionals het gesprek aan te gaan, komt de vernieuwing van onderop in plaats van dat deze ontwikkelingen van bovenaf worden opgelegd.

2. ontwikkelen van nieuwe diensten
Community Managers kunnen met hun teams nieuwe programma’s in de wijk ontwikkelen die sociale problematiek zowel individueel als collectief aanpakken.

3. stimuleren van actief burgerschap
Community Managers kunnen met hun teams een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen en stimuleren van actief burgerschap. De Community Manager heeft hier de taak om de vragen die hier spelen te ontdekken en aan te pakken.

4. opbouwen van samenwerking
Door de decentralisatie moeten steeds meer organisaties met elkaar en met burgers samenwerken. De Community Manager speelt een belangrijke rol in deze samenwerking. Zij bouwen aan nieuwe verbanden en organisaties.

5. verbinden en uitdragen
Community Managers verbinden verwachtingen/opdrachten (met name van gemeenten) naar uitvoering van activiteiten en vice versa. Zijn gesprekpartners in afstemming van ‘wat moet’ en ‘wat kan’ en dragen de resultaten van het team c.q. het netwerk uit.
De Community Manager opereert, wijk/dorp gericht, op tactisch, operationeel en strategisch niveau en coacht een basis team met primaire en faciliterende functies. Naast de realisatie van het beleid (in de wijk/ het dorp) is de Community Manager ook verantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid en heeft uit dien hoofde bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget.

De Community Manager is verantwoordelijk voor:
 • de uitvoering en realisatie van het tactisch- en operationeel beleid;
 • het leveren van input op strategisch niveau;
 • het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen het team;
 • het waarborgen dat de dienstverlening van het team op korte en lange termijn aansluit bij
ontwikkelingen in het sociale domein.

Benodigde competenties / opleidingseisen/ vaardigheden

Competenties:
 • drukbestendig,
 • gewetensvol,
 • klantgericht,
 • nauwkeurigheid,
 • probleem analyserend,
 • resultaatgerichtheid,
 • kwaliteit gerichtheid,
 • samenwerken,
 • besluitvaardigheid,
 • zelfkennis en zelfontwikkeling,
 • innovatief.

Opleidingseisen
 • HBO/ WO werk- en denkniveau aangevuld met kennis van de Wmo, Jeugd- en Participatiewet;
 • Minimaal drie jaar leidinggevende en coachende ervaring met een duidelijke visie op zelforganiserende teams en de eigen kracht van de burger.

Vaardigheden op het gebied van:
 • operationeel beleid implementeren en bewaken;
 • motiveren, coachen, verbinden en begeleiden;
 • tactisch beleid voorbereiden en realiseren;
 • strategisch beleid voorbereiden en realiseren;
 • interne bedrijfsvoering coördineren;
 • processen interne organisatie faciliteren;
 • financiële doelstellingen behalen;
 • reflectie en zelfkennis;
 • belangen van de organisatie behartigen.

Salaris/ karakter/ werktijden
Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de CAO Sociaal Werk met een minimum van € 3.094,00 en een maximum van € 4.806,00 bij een fulltime dienstverband.
Benoeming in deze functie geldt in principe tot en met 31-12-2018. Afhankelijk van ontwikkelingen en functioneren, kan er mogelijk een verlenging worden geboden.

Er wordt naar gestreefd de functie zo spoedig mogelijk te laten ingaan, dat betekent dat kandidaten vrijwel meteen beschikbaar dienen te zijn.

Werving
Deze vacature is opengesteld voor het zittende personeel van de PIW Groep en de personeelsleden van Zuyderland JGZ, GGD Westelijke Mijnstreek, MEE Zuid-Limburg en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast ook voor externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Procedure
Tot en met zondag 21 januari 2018 kunnen sollicitaties naar de aangeboden functie bij P&O uitsluitend per e-mail kenbaar gemaakt worden: p&o@piwgroep.nl. Selectie zal plaatsvinden aan de hand van selectiegesprekken die zullen plaatsvinden op 31 januari tussen 13.00-17.00 uur.

Informatie
Informatie kan worden ingewonnen bij de manager van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Partners in Welzijn, Natasja Janssen. Zij is uitsluitend bereikbaar via e-mail: njanssen@cjg-wm.nl

E-mail  p&o@piwgroep.nl
Meer info  www.piwgroep.nl